Rok na odzyskanie majątku spółki

Majątek spółek, które nie zostaną przerejestrowane do KRS, przejmie Skarb Państwa, a wierzyciele będą mieli rok na odzyskanie swojego mienia. Takie zmiany wprowadza, obowiązująca od 1 stycznia 2015 r., nowela ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do końca 2015 r. wszystkie spółki zarejestrowane w dawnych rejestrach handlowych muszą zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli tego nie zrobią ich majątek przejmie Skarb Państwa. Tę ostatnią kwestię reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1924).