Archiwa kategorii: Bez kategorii

Porady prawne online – Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ ARS LEGAL

I. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usługi pomocy prawnej drogą elektroniczną (pomoc prawna online)  przez Kancelarię Prawną Ars Legal.

II. Słowniczek pojęć

 • Kancelaria – Ars Legal Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ul. Ostródzka 88.
 • Klient – osoba, która za pośrednictwem systemu zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Kancelarią na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 • Porada prawna  – wszelkie opracowanie stanowiące odpowiedź prawnika na zadane Kancelarii pytanie, z wyłączeniem wyceny usługi oraz danych kontaktowych.
 • Wynagrodzenie – suma brutto, którą Klient zobowiązuje się zapłacić za określoną usługę, potwierdzona wiadomością wysłaną do Klienta pocztą elektroniczną, którą Klient zaakceptował w sposób wyraźny (np. przesyłając wiadomość zwrotną) albo w sposób dorozumiany (np. opłacając usługę).
 • Akceptacja – każde zachowanie Klienta, które w sposób wyraźny bądź dorozumiany stanowi o przyjęciu przez Klienta warunków umowy, niezbędny do powstania zobowiązania Kancelarii.

III. Usługi

Świadczone usługi pomocy prawnej online obejmują wszelkie usługi pomocy prawnej m.in.:  sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, pism oraz innych dokumentów prawnych, konsultacje w zakresie spraw sądowych oraz spraw przed innymi organami.

IV. Zasady świadczenia usługi pomocy prawnej online i realizacja umowy

 1. Zlecenie usługi następuję przez wysłanie wypełnionego formularza kontaktowego. Klient w formularzu wpisuje imię i nazwisko oraz numer telefonu, adres poczty elektronicznej, temat         pytania i treść pytania. W treści pytania należy podać wszelkie istotne okoliczności sprawy,     które mogą okazać się pomocne w jego realizacji, jednocześnie należy określić jakiego rodzaju pomocy prawnej się oczekuje; usługa pozwala na dołączanie do zapytania dokumentów źródłowych związanych z treścią zapytania.
 2. Wycena przesłanego pytania jest bezpłatna i zawiera informację o Wynagrodzeniu brutto       oraz numerze konta bankowego na które należy uiścić płatność. Termin wyceny wynosi maksymalnie do 3 godzin (dotyczy dni powszednich w godz. 8-20) .
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odesłania pytania wraz z prośbą o jego doprecyzowanie odnośnie okoliczności i dokumentów, których brak uniemożliwia sporządzenie wyceny.
 4. Wycena zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść Porady udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta bądź nieprawidłowo sformułowanego problemu prawnego.
 6. Kancelaria gwarantuje udzielenie Porady zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym; z uwagi na brak powszechnie wiążącej wykładni przepisów prawnych, Kancelaria zaprezentuje własny pogląd w sprawie, w której mają zastosowanie normy prawne budzące rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie lub doktrynie.
 7. Wycena traci ważność po upływie 7 dni od dnia wysłania przez Kancelarię wiadomości z Wyceną na adres poczty elektronicznej Klienta.

V. Płatność

 1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną i po jej akceptacji może dokonać płatności za usługę            poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii.
 2. Klient może zrezygnować z usługi. Rezygnacja z usługi nie powoduje po stronie Klienta             obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Kancelarii żadnych roszczeń z tego tytułu.

VI. Faktura

 1. Klient ma prawo otrzymać na zasadach ogólnych fakturę uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT) pod warunkiem zgłoszenia takiej prośby, w wiadomości przesłanej Kancelarii w fazie kontraktowania.
 2. Faktura jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez Kancelarię nie będzie możliwe.

VII. Termin udzielenia odpowiedzi

 1. W terminie do 24 godzin (za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Kancelarii, Klient otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na wskazany adres do doręczeń, sporządzoną poradę prawną, sporządzone pismo, umowę lub opinię prawną.
 2. Jeżeli przesłane przez Klienta pytanie prawne wymaga po stronie Kancelarii więcej pracy, Klient w wiadomości określającej Wycenę, zostaje poinformowany przez Kancelarię o terminie sporządzenia i dostarczenia Klientowi zamawianej porady prawnej.
 3. Do treści Porady Kancelaria może załączyć inne dokumenty, takie jak orzeczenia sądów lub innych organów, o ile mają one związek z treścią odpowiedzi.
 4. W sytuacji, gdy istnieje taka potrzeba (zwłaszcza podczas sporządzania pism) kontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej, co może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi. W przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia pytania o istotne dane, dokumenty lub informacje, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi, wówczas termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta. W wymienionym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.

VIII. Wyłączenie prawa odstąpienia

Dokonując opłaty za wykonanie usługi Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

IX. Pytania dodatkowe

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych w terminie do 7 dni od chwili udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwotne, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego.
 2. Za udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie będzie pobierane dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego, Kancelaria informuje o tym Klienta i przedstawia Wycenę odpowiedzi na takie pytanie. Jeżeli Klient jest zainteresowany udzieleniem mu odpowiedzi na pytanie dodatkowe niezwiązane z pytaniem pierwotnym; udzielenie odpowiedzi następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym Kancelarii kwoty wskazanej w wycenie pytania dodatkowego niezwiązanego z pytaniem pierwotnym.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na nieprzyjęciu przez Kancelarię danych Klienta lub niepodjęcia działań związanych z wykonaniem zlecenia, powinny być zgłaszane Kancelarii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od próby wprowadzenia danych osobowych do systemu w razie ich nieprzyjęcia lub w ciągu 12 godzin od przesłania Kancelarii zlecenia w przypadku niepodjęcia działań związanych z wykonaniem zlecenia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Kancelaria informuje Klienta o proponowanym sposobie i motywach rozstrzygnięcia reklamacji w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta wskazanej z Zapytaniu.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Z chwilą przesłania Kancelarii danych osobowych przez Klienta, Kancelaria przetwarza jego dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, polegającego na świadczeniu pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
  o radcach prawnych. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych Klienta, określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych Klienta.
 2. Kancelaria uprawniona jest również na podstawie art. 23 ust. 1 pkt  5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych Klienta we własnych celach marketingowych, jak również w celu dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanego zlecenia.
 3. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Kancelaria zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Ars Legal Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 88. Podanie przez Klienta swoich  danych osobowych Kancelarii jest dobrowolne, Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Klientowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Kancelarią a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.